mércores, 17 de marzo de 2021

PROBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS 2021

Está xa publicada a convocatoria das probas de acceso a ciclos.
Poderán presentarse a CM as/os que non cumpran os requisitos académicos e teñan 17 anos ou os fagan neste ano. Poderán presentarse a CS as/os que non cumpran os requisitos académicos e teñan 19 anos ou os fagan no ano da proba.
PRAZOS: 
  • O prazo de presentación da solicitude para CM estará abranguido entre os días 15 e 26 de marzo de 2021, ambos os dous incluídos. 
  • O prazo de presentación de solicitudes para o CS será o comprendido entre os días 18 de febreiro ata o 3 de marzo de 2021, ambos os dous incluídos.
LUGAR PARA PRESENTAR A SOLICITUDE: 

Podes facelo en calquera centro que oferte ciclos formativos, o mais cercano é o IES Afonso X o Sabio. As persoas interesadas deberán cubrir a solicitude a través da aplicación informática que xerará un documento en formato PDF co formulario normalizado de solicitude, anexo I, que a persoa interesada deberá imprimir e posteriormente presentar no centro de inscrición.

DOCUMENTACIÓN
  • DNI ou pasaporte
  • Acreditacións, dictámenes ou xustificación documental de que presentas ou te inclúes nalgún tipo de diversidade, para solicitar unha adaptación da proba.
  • Acreditación de solicitar exención dalgunha parte da proba.
MODELOS DE EXAMES

Para superar estes exames terás que estudiar moito, si queres consultar as probas que se fixeron en convocatorias anteriores para Grao medio, e para Grao superior.

ESTRUCTURA DO EXAME:

  • Parte matemática: de matemáticas
  • Parte sociolingüística: lingua castelá, lingua galega e ciencias sociais
  • Parte científico-técnica: ciencias da natureza e tecnoloxía
  • Parte común: Lingua galega, Lingua castelá, Matemáticas
  • Parte específica: Opción A, B ou C (a elixir, e dentro desa opción tes que escoller dúas materias)
Opción A: Economía da Empresa, Lingua Estranxeira (inglés ou francés), e Filosofía.
Opción B: Debuxo Técnico, Tecnoloxía Industrial e Física.
Opción C: Ciencias da Terra e Ambientais, Química, e Bioloxía.

Elixe unha opción (en función das familias profesionais e os ciclos formativos a que posibilita o acceso, segundo se establece na páxina 19 do documento de información xeral) e, dentro da opción elixida, escolle dúas materias. Poderás quedar exento de todo ou dalgunha parte se cumples determinados requisitos, consúltao no departamento de orientación.

ACCEDE AOS CONTIDOS

Para Grao Superior pica aquí. Para Grao Medio pica aquí.
Si precisas materiais didácticos pica aquí para Grao Medio.


As probas terán lugar o día 15 de abril para o grao superior e o 27 de maio de 2021 para o grao medio.
Publicación provisoria de listaxe de admitidas/os a GM:9 de abril
Publicación definitiva de admitidas/os a GM: 30 de abril
Publicación provisoria de admitidas/os a GS: 10 de marzo
Publicación definitiva de admitidas/os a GS: 26 de marzo
Cualificacións: 8 de xuño para GM; 10 de maio para GS

EXENCIÓNS

Exencións da parte sociolinguística da proba a CM: Presenta unha certificación académica de ter superados os módulos profesionais de Comunicación e Sociedade I e II dun título de FPB, ou do nivel II de ESO para adultos.
Exencións da parte matemática e da parte científico-técnica da proba a CM: Presenta unha certificación académica de ter superados os módulos profesionais de Ciencias Aplicadas I e II dun título de FPB, ou do nivel II da ESO para adultos.
Exencións da parte científico-técnica da proba a CM: acreditando unha das seguintes circunstancias: presenta unha certificación de ter superados os módulos profesionais relacionados co perfil profesional dun título de FPB (agás FCT). Presenta o certificado de profesionalidade de calquera nivel. Acredita como mínimo un ano de experiencia laboral en xornada completa.
Exención da parte común da proba a CS: Presenta unha certificación académica de ter superada a proba a CS non incluida na opción pola que te presentas (conforme o anexo VII), ou superar a proba de ensinanzas deportivas ou de artes plásticas e deseño.
Exención da parte específica da proba a CS: ter un título de técnico auxiliar, por superar un certificado de profesionalidade de nivel II, acreditar un ano de experiencia profesional.

Ningún comentario: