xoves, 2 de maio de 2013

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE BACHARELATO 12/13

Destinatarios/a


Para alumnado que finalizase os estudos de bacharelato no curso 12-13 e cumpla estos requisitos.

Características dos premios
  • Concederanse un máximo de 20 premios extraordinarios
  • Cada premio estará dotado con 1000 euros.
  • Serán compatibles con outros premios.
  • Recibirá ademais da contía económica, un diploma acreditativo e a secretaria do centro anotaralle no expediente académico a distinción correspondente.
  • Os que obteñan o premio poderán quedar exentos durante o 1º ano e por unha soa vez, do pagamento dos prezos públicos por matrícula no 1º curso dos estudos superiores.
Requisitos participación

Ter rematado o bacharelato no presente curso e titular en xuño cunha media >= 8,75 puntos, e non ter débedas nin con Facenda nin coa Administración.

Prazos 

Remata o día 7 de xuño de 2013

Forma de presentación de solicitudes

Poderás imprimilo en papel no anexo I da convocatoria, e unha vez cuberto entregralo na secretaría do centro, ou no rexistro Xeral da Xunta de Galicia.
Tamén poderás cubrilo na aplicación informática e logo imprimilo e entregalo nos lugares citados.
Si tes sistema de sinatura aceptada pola sede electrónica poderás presentalo de forma electrónica no seguinte enderezo: https://sede.xunta.es. Se tes dificultades podes chamar ao 012 ou comunicarte con: 012@xunta.es

Documentación
  1. Folla de inscrición cuberta según o anexo da Orde
  2. Certificación académica dos estudos de bacharelato
  3. Documentación xustificativa da transferencia de datos por parte da dirección do centro na aplicación informática: http://www.edu.xunta.es/premiosbac
As probas para a obtención do premio

1ª  Parte (2 horas):
Análise e comentario crítico dun texto sobre un tema de carácter xeral, histórico, filosófico ou literario.
Resposta a cuestións de carácter cultural ou lingüístico sobre un texto na lingua estranxeira cursada como común en bacharelato, sen diccionario e no idioma correspondente.

2ª Parte (1 hora):
Desenvolvemento de temas, respostas a cuestións e/ou exercícios prácticos dunha materia propia de modalidade a elixir entre: bioloxía, debuxo artístico II, física, historia da arte, historia da música e da danza, latín II, literatura universal, matemáticas II, matemáticas aplicadas ás ciencias sociais II, química, técnicas de expresión gráfico-plástica e xeografía.

Cualificacións

Cualificarase entre 0 e 10 puntos cun decimal.
A puntuación total será a suma de cada cualificación obtida. Para aspirar ao premio debe obter mínimo de 5 en cada unha e 21 ou máis na cualificación total.

¡¡Sorte!!Ningún comentario: