martes, 10 de enero de 2017

PROBAS DE ACCESO AOS CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL


Si tes 17 anos para grao medio ou 19 para grao superior, ou os cumpres ao longo do 2017, si non cumpres os requisitos académicos exixidos para acceder a eles, e queres presentarte a un examen para acceder á FP de grao medio ou grao superior, consulta o seguinte enlace.PRAZOS: Si decides probar sorte nesta convocatoria (2017), terás que inscribirte no prazo comprendido entre os días 6 ao 15 de febreiro para o Grao superior; e entre o 13 e o 23 de marzo para o Grao medio.

LUGAR: podes facelo en calquer centro que oferte ciclos formativos de FP. Podes facelo neste mesmo centro.

MODELOS DE EXAMES: Para superar estes exames terás que estudiar moito, si queres consultar as probas que se fixeron en convocatorias anteriores consulta o seguinte enlace para Grao medio, e aquí si é para Grao superior.

ESTRUCTURA DO EXAME:
Grao Medio:
  • Parte matemática: de matemáticas
  • Parte sociolingüística: lingua castelá, lingua galega e ciencias sociais
  • Parte científico-técnica: ciencias da natureza e tecnoloxía
Grao Superior:
  • Parte común: Lingua galega, Lingua castelá, Matemáticas
  • Parte específica: Opción A, B ou C (a elixir, e dentro desa opción tes que escoller dúas materias)
Opción A: Economía da Empresa, Lingua Estranxeira (inglés ou francés), e Filosofía.
Opción B: Debuxo Técnico, Tecnoloxía Industrial e Física.
Opción C: Ciencias da Terra e Ambientais, química, e bioloxía.

Elixe unha opción (en función das familias profesionais e os ciclos formativos a que posibilita o acceso, segundo se establece no anexo VII) e, dentro da opción elixida, escolle dúas materias. Poderás quedar exento de todo ou dalgunha parte se cumples determinados requisitos, consúltao no departamento de orientación.

ACCEDE AOS CONTIDOS: Para Grao Superior pica aquí Para Grao Medio pica aquí.

DATA DO EXAME: As probas terán lugar o día 20 de Abril para o grao superior e o 31 de maio de 2017 para o grao medio. 

DOCUMENTACIÓN PARA A INSCRICIÓN: As solicitudes deberán imprimirse en papel, utilizando o formulario normalizadoGrao medio ou Grao superior,  cubre os datos que aparecen e faille unha copia, preséntao na secretaría deste mesmo IES. Tamén podes cubrilo na rede na páxina web http://www.edu.xunta.es/fp, que xerará a solicitude que a persoa interesada deberá imprimir e posteriormente presentar no centro de inscrición.

Exencións da parte sociolinguística da proba a CM: Presenta unha certificación académica de ter superados os módulos profesionais de Comunicación e Sociedade I e II dun título de FPB, ou do nivel II de ESO para adultos.
Exencións da parte matemática e da parte científico-técnica da proba a CM: Presenta unha certificación académica de ter superados os módulos profesionais de Ciencias Aplicadas I e II dun título de FPB, ou do nivel II da ESO para adultos.
Exencións da parte científico-técnica da proba a CM: acreditando unha das seguintes circunstancias: presenta unha certificación de ter superados os módulos profesionais relacionados co perfil profesional dun título de FPB (agás FCT). Presenta o certificado de profesionalidade de calquera nivel. Acredita como mínimo un ano de experiencia laboral en xornada completa. 
Exención da parte común da proba a CS: Presenta unha certificación académica de ter superada a proba a CS non incluida na opción pola que te presentas (conforme o anexo VII), ou superar a proba de ensinanzas deportivas ou de artes plásticas e deseño.
Exención da parte específica da proba a CS: ter un título de técnico auxiliar, por superar un certificado de profesionalidade de nivel II, acreditar un ano de experiencia profesional.

Accede á normativa si queres picando aquí.

No hay comentarios: